تیم اجرایی

اجرا یکی از مهمترین قسمت های بعد از تولید می باشد. درصورت نیاز مشتریان تیم های اجرایی این گروه آمادهارائه خدمات به مصرف کنندگان محصولات یزد بسپار می باشند.

تیم های اجرایی یزد بسپار توسط تکنسین های متخصص آموزش دیده اند تا همزمان با اجرای مهندسی ودقیق، مشتریان با خیال آسوده ازمحصولات این گروه استفاده نمایند.